Adam Szłapka o głosowaniu w sprawie wprowadzenia gimnazjów

23.09.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

głosowaniu nad przepisami wprowadzającymi reformę ustroju szkolnego (m.in. definiująca gimnazja), za przyjęciem projektu głosowali wówczas niezależni posłowie Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz,gloss1oraz posłowie ówczesnego AWS Mariusz Kamiński i Krzysztof Jurgiel.glos1 W związku z tym wypowiedź jest prawdziwa.

Ustawa będąca przedmiotem tego głosowania jest konsekwencją uchwalonej przez Sejm 25 lipca 1998 r., ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.głosowaniu nad przyjęciem tejże ustawy, posłowie Mariusz Kamiński, Antoni Macierewicz i Jarosław Kaczyński również głosowali za; Krzysztof Jurgiel był nieobecny.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.