Adrian Zandberg o akcjach BZ WBK w majątku Mateusza Morawieckiego

12.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z Oświadczeniem o stanie majątkowym złożonym według stanu na 31 grudnia 2016 r. Mateusz Morawiecki posiada dokładnie 13711 akcji BZ WBK.

 

 

Share The Facts
Adrian Zandberg
członek Zarządu Krajowego Partii Razem

 

Mateusz Morawiecki według oświadczenia majątkowego posiada nadal ponad 13 tysięcy akcji BZ WBK.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.