Afera taśmowa

16.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Chociaż warunek apolityczności Prezesa NBP znajduje się jedynie w Konstytucji, ze względu na specyfikę działania polskiego systemu prawa przepis ten w pełni obowiązuje.

Zgodnie z artykułem 227 ustępem 4 Konstytucji RP, Prezes Narodowego Banku Polskiego nie może należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności publicznej nie możliwej do pogodzenia z piastowanym stanowiskiem, wymogi te w doktrynie prawa konstytucyjnego określane są właśnie mianem “apolityczności” Prezesa (np. W. Skrzydło, “Konstytucja Rzeczpospolitej Polski. Komentarz”, Zakamycze 2002). Chociaż więc w ustawie o Narodowym Banku Polskim, w artykułach 9-11 dotyczących Prezesa NBP ustawodawca nie wspomina o wymogach apolityczności, to w myśl art. 8 ust. 2 Konstytucji należy stosować ją bezpośrednio – regulacje z w/w artykułu 227 pozostają więc w mocy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.