Afera taśmowa

16.06.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Art. 3. 1. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP

 

Zgodnie z zasadami wykładni przepisów prawa należy stwierdzić, że wspieranie polityki gospodarczej rządu jest nie uprawnieniem, ale obowiązkiem Narodowego Banku Polskiego, na co wskazuje m.in. brak użycia przez ustawodawcę sformułowania „może wspierać”. Faktycznie jednak, NBP może się powstrzymać od wspierania polityki gospodarczej rządu, jeżeli zagraża to podstawowemu celowi jego działalności, czyli utrzymywaniu stabilnego poziomu cen.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.