Afera taśmowa

16.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Bartłomiej Sienkiewicz w roku 1990 r. współtworzył Urząd Ochrony Państwa. Był również założycielem Ośrodka Studiów wschodnich, gdzie następnie pełnił rolę wicedyrektora w latach 1991 – 1993 oraz 1995 – 2001. Bartłomiej Sienkiewicz został Ministrem Spraw Wewnętrznych w dniu 25 lutego 2013 r. kiedy to otrzymał nominację od Prezydenta Bronisława Komorowskiego

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.