Afera taśmowa

16.06.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z dokumentami udostępnionymi w biuletynie informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim udostępniony został przez Ministerstwo Finansów 14.08.2013r., a więc miesiąc po spotkaniu Prezesa NBP Marka Belki z Ministrem Spraw Wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem.

Warto zaznaczyć, że projekt założeń projektu ustawy składa się zarówno z analizy istniejącego stanu prawnego, jak i przedstawienia propozycji zmian w obowiązujących przepisach i jego przygotowanie wymaga czasu.

Zespół Demagoga stara się ustalić kiedy prace nad omawianym projektem rozpoczęły się w Ministerstwie Finansów.

EDYCJA:
Rzecznik Prasowy Ministra Finansów dostarczył skan dokumentów dot. prac nad założeniami projektu nowelizacji ustawy o NBP, z których wynika, że w.w. projekt został przekazany przez prezesa NBP do Ministra Finansów 18 marca 2013. 25 marca pojawiło się pismo wewnętrzne w MF z prośbą o wpisanie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Konsultacje wewnętrzne w Ministerstwie Finansów rozpoczęły się 5 lipca 2013 (wpłynęło wtedy pismo do Departamentów MF z prośbą o zaopiniowanie projektu).

Wynika z tego, że słowa Donalda Tuska są prawdziwe.

 

Jednakże ujawnienie kolejnego etapu rozmowy Belka-Sienkiewicz-Cytrycki przez Wprost zestawione z wyżej załączonym wykazem dokumentów, udostępnionym przez Rzecznika Prasowego Ministra Finansów (ukazującym, że projekt zmiany ustawy został skierowany do Ministerstwa Finansów 18.03.2013r. przez samego Prezesa NBP) – pozwala na spojrzenie na tę wypowiedź w odmiennym świetle.

Usytuowanie jej w  kontekście sugerującym, że Prezes NBP Marek Belka nie był w żadnym stopniu inspiratorem zmian ustawy o Narodowym Banku Polskim, przy świadomości, że procedowanie projektu ustawy w MF rozpoczęło się dopiero kiedy trafił tam z inicjatywy NBP pozwala zakwalifikować tę wypowiedź jako fałszywą.  Faktyczne kreowanie projektu przez Belkę potwierdza też taśma Wprost opublikowana 18.06.2014r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.