Analiza wyników wyborów prezydenckich w USA

09.11.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Powołując się na dane figurujące w zestawieniu przygotowanym przez United States Census Bureau, agencję rządową zajmującą się spisem ludności, można stwierdzić, że Aleksander Kwaśniewski mówi prawdę. Obywatele biali stanowią 77,1% wyborców, czarnoskórzy – 12,7%, natomiast udział Latynosów i Azjatów to kolejno 11,7% i 4,1%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.