Andrzej Adamczyk o deficycie w Krajowym Funduszu Drogowym

11.05.2016

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

leksykonie budżetowym na stronach Sejmu RP dostępny jest wykres pokazujący bilans wydatków i wpływów do Krajowego Funduszy Drogowego za lata 2010-2013. Wynosi on 0,8 miliarda złotych na plus.

KFD
Jak wynika z raportu NIK w roku 2011 zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego wyniosło 36,4 miliardy złotych.


Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zajmuje się finansowaniem inwestycji KFD. Na stronie banku dostępne są szczegółowe informacje na temat tego jak wyglądają procesy zależności transakcyjnych pomiędzy BGK i KDF. Niestety, jedyne dane liczbowe na temat finansowania KFD to szczątkowe aktualności nt. pozyskanych środków na rzecz KFD przez BGK, głównie za 2012 rok.

Są to m.in.:

  • Kredyt na budowę drogi ekspresowej S5 oraz obwodnicy Warszawy na kwotę 800 mlionów euro w 2015 roku.
  • Kredyt na budowę odcinków autostrady A1 na kwotę 290 milionów euro w 2012 roku.
    Kredyt na budowę dróg “Obwodnica Warszawy II” w wysokości 300 milionów euro w 2012 roku.
  • Podsumowanie 2010 roku, w którym znajduje się informacja o pozyskaniu na rzecz KFD przez BGK 14 mld złotych.

    Z racji zbyt małej ilości informacji na temat budżetu KFD przyznajemy ocenę “nieweryfikowalne”. Ponadto, został wysłany do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o udostępnienie informacji publicznej w tej sprawie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.