Sytuacja mieszkaniowa w Niemczech

27.09.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według raportu niemieckiego urzędu statystycznego (infografika na str. 2) z 2016 roku na temat sytuacji mieszkaniowej w Niemczech w 2010 roku  54% mieszkań było wynajmowanych (zasiedlonych na zasadzie najmu). Dane te jednak różnią się znacznie w zależności od regionów Niemiec. W zachodnich Landach, co drugie mieszkanie zamieszkiwane jest przez właścicieli, podczas gdy w Berlinie jedynie w 16% mieszkań na stałe rezydują właściciele.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą odsetka mieszkań zasiedlonych na odpowiednich zasadach. Jeśli spojrzymy na tę sytuację z perspektywy odsetka ludności, okaże się, że  jedynie 47,5% społeczeństwa niemieckiego (o czym donosi Eurostat) mieszka we własnym mieszkaniu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.