Ile jest niezamieszkałych mieszkań w Polsce?

27.09.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według oficjalnych informacji GUSu pochodzących z 2002 roku w Polsce było 760 043 mieszkań niezamieszkałych. W tym 492 568 mieszkań przeznaczonych do stałego zamieszkania.

Za mieszkanie niezamieszkane uznano takie, w którym nie spisano żadnej osoby ani jako mieszkającej stale, ani jako przebywającej czasowo. Najnowszy raport opublikowany przez GUS, dotyczący gospodarki mieszkaniowej nie zwiera informacji o ilości mieszkań niezamieszkanych.

Najnowsze dane mówią o: „nieco ponad 7% ogółu mieszkań, tj. ok. 970 tys. to mieszkania niezamieszkane (…).”

Dane o całkowitej liczbie mieszkań niezamieszkałych gromadzone są w ramach Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań. Ostatnia edycja miała miejsce w 2011 r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.