Deficyt mieszkaniowy w Polsce

27.09.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według publikacji Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych i rodzin w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 statystyczny deficyt mieszkań zamieszkanych w stosunku do liczby gospodarstw domowych w 2011 roku wynosił 1,5 mln. (s.45)

Najnowsze dane udostępnione na wniosek o dostęp do informacji publicznej mówią o tym iż deficyt mieszkaniowy wynosił w Polsce
w 2015 roku 897 000 mieszkań.

Program udostępniony przez Departament Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa jest wersją roboczą uchwaloną w dniu 27 września 2016 r. przez Radę Ministrów. Do deficytu mieszkaniowego i liczby mieszkań odnosi się tabela na s. 5 oraz komentarze na s. 5-7.

Wgląd do dokumentu można znaleźć tutaj: Narodowy Program Mieszkaniowy RM-27-09-2016

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.