Ilu Polaków jedzie na wakacje?

26.03.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

 W związku z tym, że kandydat na prezydenta nie sprecyzował o jakie wyjazdy (krajowe czy zagraniczne) konkretnie mu chodzi, nie podał też źródła ani przedziału czasowego o którym mówi należy przyjąć, że miał na myśli ostatnie dostępne dane. Za wakacje uznaje się wyjazd poza miejsce zamieszkania na co najmniej dwa dni. Według danych CBOS z lutego 2015 roku w 2014 roku ponad połowa (53%) dorosłych Polaków wypoczywała poza miejscem zamieszkania przynajmniej raz przez co najmniej dwa dni. Polacy najczęściej wypoczywali w kraju (46% ogółu, 87% wyjeżdżających w celach wypoczynkowych). Za granicą wypoczywało 18% ogółu Polaków, co stanowi jedną trzecią wyjeżdżających w celach wypoczynkowych na co najmniej dwa dni.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.