Jaki jest próg ubóstwa w Polsce?

22.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.) kwota dochodów uprawniająca do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego (tzw. ustawowa granica ubóstwa) nie może przekroczyć miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 461 złotych. Precyzuje to art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednak w kolejnym artykule tego aktu prawnego mowa jest o weryfikacji kwot świadczeń i kryteriów dochodowych dając możliwość ich zmiany Radzie Ministrów w drodze rozporządzenia.

Obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie zostało na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej wydane 17 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 823). Ustala ono nową kwotę w wysokości 542 złotych miesięcznie. Jej dwunastokrotność daje sumę 6504 złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.