Finansowanie partii z budżetu państwa

09.06.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jak podaje The International Institute for Democracy and Electoral Assistance w 27 na 28 krajów Unii Europejskiej partie są finansowane z subwencji budżetowej. Cypr znajduje się wśród tych 27 krajów – jedynym państwem Unii Europejskiej, który nie zapewnia finansowania partiom politycznym jest Malta.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.