Zasada zrównoważonego rozwoju

09.06.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zasada zrównoważonego rozwoju zawiera się w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tym artykułem obywatele mają zapewnione bezpieczeństwo ze strony państwa, zarówno wewnętrzne jak i wewnętrzne. Również Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska gwarantuje zaspokajanie podstawowych potrzeb zarówno dla obecnych i przyszłych pokoleń w oparciu o proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.