Referendum w sprawie wieku emerytalnego

11.02.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku emerytalnego został zgłoszony z inicjatywy NSZZ “Solidarność” i został odrzucony przez Sejm 30 marca 2012.

Prócz Sejmu, prawo do zarządzenia referendum ogólnokrajowego przysługuje również Prezydentowi RP (za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów). 29 marca 2012 r. Prezydent podkreślał, że decyzja o zarządzeniu referendum bez wcześniejszej debaty jest aktem politycznej demonstracji.

W maju 2012 r. Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z delegacją NSZZ „Solidarność” (w tym z przewodniczącym Piotrem Dudą), gdzie tematem głównym była decyzja w sprawie nowelizacji ustawy o emeryturach. Po odbytych konsultacjach nie została podjęta decyzja o rozporządzeniu referendum.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.