Ile zarabiają Polacy?

07.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Średnie roczne dochody netto w Polsce wg statystyk Eurostatu z 2012 roku wynoszą 3 902,08 EUR, podczas gdy średnia EUR15 (stare kraje UE) to 15 659,16 EUR (obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu). Zgodnie z  tymi danymi Polacy zarabiają średnio 4 razy mniej netto niż pracownicy w krajach UE15. Dla 19 krajów strefy euro średnia ta wynosi 13 504,97 EUR – czyli 3,46 razy więcej niż w Polsce.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.