Czy PiS inicjował debatę w PE na temat demokracji w Polsce?

18.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

24 listopada 2014 r. grupa EKR wystąpiła z wnioskiem o wpisanie w punkt porządku obrad Parlamentu Europejskiego oświadczenia Komisji na temat nieprawidłowości podczas wyborów samorządowych w Polsce, zagrażających demokracji w tym kraju oraz złożyła projekt rezolucji w tej sprawie. Wniosek został odrzucony przez Parlament Europejski.

Jak podaje informacja zamieszczona na stronie internetowej grupy EKR, “z inicjatywy europosłów PiS Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów jednogłośnie przyjęła rezolucję, w której wskazano nieprawidłowości w przebiegu wyborów samorządowych”, a projekt został złożony przez wszystkich 12 europosłów PiS w PE.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, pomimo tego, że Andrzej Halicki pomylił liczbę europosłów. Nieścisłość ta nie jest istotnym elementem wypowiedzi.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.