Andrzej Rzepliński o kryzysie nominacyjnym w TK

01.12.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Termin rozprawy faktycznie został wyznaczony na 3 grudnia 2015 roku, ale posłowie przedłożyli wniosek w dniu 17 listopada.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.