Andrzej Rzepliński o kryzysie nominacyjnym w TK

01.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dr Barnabás Lenkovics został wybrany na sędziego węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego w marcu 2007 roku, natomiast jego prezesem został wybrany w dniu 1 grudnia 2014 roku. W tym czasie na Węgrzech rządziła odpowiednio koalicja Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP) i Związku Wolnych Demokratów (SzDSz) w latach 2002-2008 oraz Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) od 2010 roku.  

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.