Andrzej Rzepliński o kryzysie nominacyjnym w TK

01.12.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wraz z wprowadzeniem nowej Konstytucji Kazachstanu w 1995 r. tamtejszy Sąd Konstytucyjny przekształcił się w Radę Konstytucyjną Republiki Kazachstanu, w której 3 na 7 członków bezpośrednio wybiera Prezydent Kazachstanu. Bez wątpienia taka zmiana była podyktowana umacniającą się w tym czasie rolą Prezydenta Republiki Kazachstanu, którą przypieczętowała właśnie nowa Konstytucja – tak argumentuje A. Bisztyga w Pozycja ustrojowa, organizacja i kompetencje Rady Konstytucyjnej Republiki Kazachstanu, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 2 (18)/2014. Autor ten zwraca również uwagę, że Radę Konstytucyjną trudno wskazać jako kontynuatora działań Sądu Konstytucyjnego, gdyż brak związku i ciągłości między tymi organami. Podkreśla jednak, że jest możliwość upatrywania pewnych elementów wspólnych, chociażby w części zadań Rady Konstytucyjnej, chociaż są one realizowane na innych zasadach niż w Sądzie Konstytucyjnym.

Faktycznie nowi członkowie Rady Konstytucyjnej Republiki Kazachstanu pojawili się już na początku 1996 r. (1,2,3,4,5,6,7), jednak trzeba pamiętać, że zgodnie z uchwaloną Konstytucją – jak wyżej wskazano – z nominacji Prezydenta było jedynie 3 członków (w tym Przewodniczący), natomiast przekształceniu uległ cały konstytucyjny organ – a nie jedynie jego nazwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.