Lidia Geringer de Oedenberg o wydatkach w 2012 roku na podstawie ankiety przed #PE2014

17.04.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Przedstawione w wypowiedzi liczby i wartości są w większości nieweryfikowalne na podstawie danych prezentowanych w ogólnodostępnych dokumentach, publikacjach stosownych instytucji czy nawet doniesieniach prasowych.

Suma pieniędzy otrzymanych przez Polskę ze środków europejskich wynosi 15,735 miliardów euro. Niestety, wszystkie pozostałe przedstawione w wypowiedzi kwoty są niemożliwe do zweryfikowania, a jedynym dostępnym źródłem o nich informującym są publikacje europosłanki na blogach oraz jej oficjalnej stronie. W związku z tym 15 kwietnia 2014 roku portal demagog.org.pl wysłał na adres e-mail biura poselskiego Lidii Geringer de Oedenberg prośbę o udostępnienie bądź wskazanie źródeł jej wypowiedzi. Do czasu ich okazania słowa te są jednak niemożliwe do zweryfikowania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.