Lidia Geringer de Oedenberg o nowym podatku na podstawie ankiety przed #PE2014

17.04.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według wstępnych obliczeń, w zależności od reakcji rynku, dochody podatkowe mogłyby wynieść 57 mld rocznie w całej UE, przy założeniu, że podatek obejmuje wszystkie państwa członkowskie. Niemniej jednak obecnie tylko 11 państw zamierza ustanowić nowy unijny podatek od transakcji finansowych. W związku z czym nie można jednoznacznie stwierdzić, iż wpływy rzeczywiście wynosiłyby 57 mld euro rocznie. Można natomiast z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, iż wpływy te będą niższe. Wyliczenie takie przedstawił komisarz do spraw podatków Algirdasa Szemeta. Podatek od transakcji finansowych (FTT) miałby przynieść od 30 do 35 mld euro dochodu rocznie. Poprzez wskazanie wcześniejszych obliczeń dotyczących wszystkich państw członkowskich L. Geringer do Oedenberg stara się ukazać FTT jako bardziej istotny element unijnego budżetu a w konsekwencji argument na poparcie tezy o konieczności harmonizacji polityki fiskalnej i budżetowej w UE.

Komisja Europejska dokonała analizy znaczenie wdrożenia podatku od transakcji finansowych w komunikacie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie opodatkowania sektora finansowego. Wniosek stanowił pierwszy krok do wprowadzenia globalnego podatku od transakcji finansowych. Regulacja ta miałaby dotyczyć m.in. do transakcji finansowych, takich jak zakup i sprzedaż instrumentów finansowych np. akcje spółek, obligacje, instrumenty rynku walutowego.

Początkowo KE chciałaby, aby dwie trzecie zysków z podatku trafiałyby do budżetu UE na lata 2014-2020 jako tzw. nowe źródło dochodu, a nie tylko do budżetów narodowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.