Lidia Geringer de Oedenberg o wsparciu finansowym na podstawie ankiety przed #PE2014

17.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Komisja proponuje przyznać:

281,8 mld EUR dla pierwszego filaru WPR,

89,9 mld euro na rozwój obszarów wiejskich.

15,2 mld euro na inne sektory:

4,5 mld euro na badania i innowacje,

2,2 mld euro na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego,

2,5 mld euro na pomoc żywnościową,

3,5 mld euro na nową rezerwę w przypadku kryzysu w sektorze rolnym,

do 2,5 mld euro na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji.

Razem: 386,9 mld euro.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.