Lidia Geringer de Oedenberg o wzroście demograficznym we Francji na podstawie ankiety przed #PE2014

17.04.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Na podstawie danych Banku Światowego dla Francji można stwierdzić, że średnia roczna liczba urodzeń na 1000 mieszkańców (crude birth rate) od roku 2000 zmalała z poziomu 13,1 do poziomu 12,6 w roku 2012 (przez większość lat utrzymując się na poziomie 12,8 i 12,9).

Dane te potwierdza również Eurostat.

fra

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.