Lidia Geringer de Oedenberg o budżecie UE na podstawie ankiety przed #PE2014

17.04.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zarówno w poprzedniej (2007-2013), jak i bieżącej (2014-2020) perspektywie finansowej Unii Europejskiej, każdy z kolejnych rocznych budżetów był (lub jest zaplanowany) jako większy niż poprzedni. Prognozy, zarówno jak wyniki prezentowane są w cenach bieżących. Z budżetami można zapoznać się na stronach Komisji Europejskiej. Perspektywa finansowa 2014-2020. Poprzednie perspektywy finansowe.

Finansowanie budżetu Unii Europejskiej w rzeczywistości opiera się w głównym stopniu na składkach przekazywanych przez kraje członkowskie, których wysokość obliczana jest na podstawie bieżącego PKB i przychodów do budżetu państwa z tytułu podatku VAT prognozowanych na dany rok. Te właśnie składki uznawane są za część  zasobów własnych, z których finansowany jest budżet Unii. Ponadto na przychody Unii składają się także środki pozyskane z poboru cła, podatki odprowadzane od pensji pracowników unijnych instytucji, kary płacone za nie przestrzeganie unijnych, a także środki przekazywane przez państwa nie będące członkami UE jak np. Norwegia czy Szwajcaria, a jednocześnie czerpiące korzyści z procesu integracji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.