Ile jest szkół w Polsce?

20.09.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak wynika z informacji umieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017 we wszystkich typach szkół naukę podejmie ok. 4 626 tys. dzieci i młodzieży oraz 383 tys. osób dorosłych. W ok. 28,5 tys. szkołach dla dzieci i młodzieży i 3,8 tys. szkół dla dorosłych.

Ponadto na zajęcia do klas pierwszych zaczęło uczęszczać 210 tys. nowych uczniów. Ok 18% nowych uczniów klas pierwszych to sześciolatki (ok 74 tys.). Ogólną liczbę dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym szacuje się na 1 350 tys.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.