Ile jest gimnazjów w Polsce?

20.09.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Główny Urząd Statystyczny w listopadzie  2015 roku opublikował raport pt. “Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015”. Analiza uwzględnia szerokie dane statystyczne opisujące stan polskiej struktury szkolnictwa. “Prezentowane informacje dotyczą działalności szkół oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych, prowadzących nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, obejmując również szkolnictwo specjalne, zawodowe i artystyczne“.

Sprawozdanie zawiera m.in. przegląd struktury szkół wg. typów, w tym opis gimnazjów. Z przeglądu szkoł gimnazjalnych umieszczonego na stronie 66 dokumentu możemy przeczytać, iż “w roku szkolnym 2014/2015 działało 7 635 gimnazjów w tym  7 443 gimnazjów dla dzieci i młodzieży (łącznie ze specjalnymi)”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.