Finlandia w edukacji zawsze najlepsza?

21.09.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Fiński system faktycznie oceniany jest bardzo wysoko i znajduje się w czołówce wielu renomowanych rankingów jednak nie jest prawdą, że posiada najlepsze wyniki we wszystkich rankingach.
W badaniach PISA system fiński wyprzedzają niektóre państwa azjatyckie oraz (wyłącznie w badaniu dotyczącym matematyki) Szwajcaria, Liechtenstein, Holandia i Estonia.
W Rankingu Pearson Finlandia jest najwyżej sklasyfikowanym państwem europejskim jednak również tu ulega nielicznym państwom
W rankingu OECD Finlandia sklasyfikowana została na 6 miejscu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.