Jaka część gimnazjów ma dostęp do szybkiego internetu?

05.09.2017

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Do 29 kwietnia ubiegłego roku, Ministerstwo Edukacji przyjmowało ankiety dotyczące internetu w szkołach. W tabeli opisano wyniki, obejmujące ilości placówek korzystających z różnych rodzajów Internetu. „Szybki internet szerokopasmowy” jest określeniem ogólnym, które może zawierać w sobie zróżnicowane typy łącza i nie pozwala jednoznacznie zdefiniować dokładnej szybkości transmisji danych, którą należy przyjąć za wyznacznik.

W planach Ministerstwa Cyfryzacji jest zapewnienie wszystkim szkołom dostępu do przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jeżeli tą prędkość przyjmiemy za „szybki Internet”, korzysta z niego obecnie około 5 tysięcy spośród ponad 30 tysięcy szkół na terenie naszego kraju (prawie 17%). Z kontekstu słów Pani Minister wynika jednak, że mowa jest wyłącznie o gimnazjach. Typ łącza, który jest przedstawiony przy ich opisie nie definiuje szybkości. Każdy rodzaj dostępu, począwszy od kablowego, skończywszy na światłowodowym, może być zarówno wyższy jak i niższy od 100 Mb/s. Dlatego też, nie można jednoznacznie określić ilości gimnazjów wyposażonych w szybki, szerokopasmowy Internet. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za nieweryfikowalną.

 

 

Share The Facts
Anna Zalewska
Minister Edukacji

 

Po siedemnastu latach budowania gimnazjów (…) niecałe 20% szkół ma szybki, szerokopasmowy internet.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.