Ile procent gimnazjów ma pracownie przedmiotowe?

05.09.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według Oceny Skutków Regulacji (łącznie dla ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe), w pracownie przedmiotowe wyposażonych jest 27% gimnazjów. Pracownie językowe oraz komputerowe stanowią oddzielną statystykę, wynoszącą odpowiednio 73% i 29%.

 

 

Share The Facts
Anna Zalewska
Minister Edukacji

 

Po siedemnastu latach budowania gimnazjów 25% szkół ma przedmiotowe gabinety.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.