Polscy nauczyciele dzielą przez zero?

14.06.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2015 roku zostały opublikowane badania przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych na próbie 380 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Celami badania było zdiagnozowanie obszarów, w których nauczyciele potrzebują wsparcia, pomiar znajomości podstawy programowej oraz kompetencji matematycznych i dydaktycznych posiadanych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Za pomocą 14. zadań, które Instytut Badań Edukacyjnych zlecił wykonanie badanym nauczycielom, sprawdzono czy potrafią dokonać ich analizy dydaktycznej . Wyniki wskazują na to, że 55% badanych nie uznało za błędną odpowiedź ucznia mówiącą o tym, że można dzielić przez zero. Wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.