Ilu trzylatków chodzi do przedszkola?

08.04.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem Głównego Urzędu Statystycznego  „Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2013/14” opublikowanym w 2014 roku w 2013 roku było  1 684,4 tys. dzieci w wieku 3−6 lat (str. 58). W roku szkolnym 2013/2014 wychowaniem przedszkolnym objętych było 1 297,2 tys. dzieci, a w grupie wiekowej od 3 do 6 lat wychowaniu przedszkolnemu podlegało 75,3 % dzieci. Z kolei jeżeli chodzi o upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci pomiędzy 3 i 4 rokiem życia współczynnik wynosił 64,2% (str. 61).

Z kolei zgodnie z ostatnim opublikowanym raportem za rok 2014/15 wychowaniem przedszkolnym objętych było 1 236,3 tys. dzieci, tj. o 60,9 tys. mniej niż w roku poprzednim (str. 64), z kolei wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat w roku 2014 był  1 676,5 dzieci (str. 60), a więc 7,9 tys. mniej niż w 2013 roku.

 

Podsumowując stwierdzić można, że “uprzedszkolnienie” dzieci pomiędzy 3 a 4 rokiem życia w 2013 roku wynosiło 64,2%, natomiast liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym pomiędzy dwoma ostatnio badanymi okresami  spadła o 60,9 tys.

Główny Urząd Statystyczny nie udostępnił jeszcze danych za rok szkolny 2015/2016, a więc opierając się na ostatnich dostępnych danych, wypowiedź uznajemy za manipulację. Anna Zalewska rozpoczęła swoje twierdzenie od zdania prawdziwego, potem jednak podparła swoją wypowiedź zdaniami niezgodnymi z prawdą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.