Czy MEN realizuje postulaty związków?

22.05.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy “Karta Nauczyciela” została uchwalona 18 marca 2016 r., a 4 maja została podpisana przez prezydenta.

Nowelizacja zmieniła m. in. art 42 ustawy (tzw. godziny karciane) i art. 31 (wprowadzenie jednorazowej gratyfikacji na poziomie 18 tys. zł dla honorowych profesorów oświaty). Kompleksowo zmienia także przepisy rozdziału 10, regulując odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli.

Kontrowersje budzi zmiana przepisu dot. godzin karcianych. Likwidacja godzin karcianych postulowana była przez liczne organizacje, jednak ostateczna zmiana nie została przyjęta pozytywnie przez związki zawodowe.

Związki zawodowe podnoszą, że nowelizacja przepisu “spowoduje dowolność przyznawania przez dyrektora szkoły poszczególnym nauczycielom liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wykraczającej poza obowiązujące ich ustawowe pensum”.

W związku z powyższym Związek Nauczycielstwa Polskiego 20 kwietnia zwrócił się do Prezydenta RP z prośbą o zawetowanie ustawy w związku z niepożądanym brzmieniem przepisu dot. tzw “godzin karcianych”.

15 kwietnia Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” wyraziła stanowczy protest w tej samej kwestii.

W związku z powyżej przedstawionym negatywnym stanowiskiem czołowych organizacji związkowych nie można uznać, że nowelizacja “realizuje postulaty związków zawodowych”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.