Antykoncepcja awaryjna w debacie publicznej

25.01.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wprawdzie sam Janusz Palikot apelował do prezydenta RP o pozytywne ustosunkowanie się względem dostępności bez recepty tzw. pigułki „po”, jednakże na bazie postanowień Komisji Europejskiej wiemy, iż przebieg procedury wprowadzenia dostępności środka bez recepty ma polegać na skorzystaniu z krajowych mechanizmów implementacji prawa wspólnotowego – odbędzie się więc tak bez udziału prezydenta, jak i Janusza Palikota.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.