Arkadiusz Wiśniewski o zadłużeniu Opola

30.07.2018

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Stwierdzenie o „niskim” zadłużeniu miasta w tym kontekście jest subiektywną opinią formułowaną przez prezydenta A. Wiśniewskiego. Wypowiedź nie jest zestawiona na przykład z danymi dotyczącymi innych miast o zbliżonej wielkości do Opola, które mogłyby pomóc umiejscowić dług Opola w szerszej perspektywie. Nawet wtedy jednak „niskość” zadłużenia byłaby kwestią uznaniową, niepodlegającą naszej ocenie – zgodnie z przyjętą przez nas metodologią.

Warto jednak zauważyć, iż zadłużenie Opola – zgodnie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącymi prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Opole – systematycznie rośnie za prezydentury A. Wiśniewskiego:

Jednak finalne zobowiązania miasta Opola na koniec poszczególnych lat budżetowych, wynikające ze sprawozdań z wykonania budżetu miasta, wyniosły kolejno:

 

 

 

Share The Facts
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola

 

Utrzymuję niskie zadłużenie miasta.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.