Arkadiusz Wiśniewski o poziomie bezrobocia w Opolu

30.07.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych opublikowanych przez GUS w Opolu stopa bezrobocia w maju 2018 roku wyniosła 3,9% i jest to najniższy wynik od 2000 r.

 

 

Share The Facts
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola

 

Bezrobocie najniższe od 18 lat (3,9%).

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.