Jak Polacy oceniali wymiar sprawiedliwości w latach 2005-2007?

11.05.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według badania przeprowadzonego przez CBOS w październiku 2005 r. 22% respondentów pozytywnie oceniło funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce (1% zdecydowanie dobrze, 21% – raczej dobrze), natomiast w kwietniu 2007 r. liczba to wzrosła do 46% (4% zdecydowanie dobrze, 42% raczej dobrze). Według danych z września 2007 r. 42% respondentów dobrze ocenia działalność sądów, natomiast nie ma bliższych datą badań dotyczących oceny funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości niż powyższe datowane na kwiecień, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.