Ile czasu nauczyciele spędzają z uczniami?

11.05.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem Eurydice (s. 74 i dalsze) sporządzonym na zlecenie Komisji Europejskiej w 2013 roku, a opierającym się na danych z semestru 2011/2012, zależnie od stopnia edukacji, wymiar zajęć dydaktycznych w Polsce wynosił od 14 do 19 godzin.

W edukacji przedszkolnej z wymiarem zajęć dydaktycznych wynoszącym w Polsce 19 h, nie byliśmy na ostatnim miejscu. Gorsza od nas była Bułgaria z 15 h oraz Grecja z 18 h.

Wymiar zajęć dydaktycznych w edukacji szkolnej wynosił wtedy w Polsce 14 h i mniejszy wymiar występował znów w Bułgarii – 12 h.

W ramach edukacji gimnazjalnej wymiar zajęć w Polsce wynosił 14 h i w tym przypadku dzierżyliśmy ostatnie miejsce wspólnie z wieloma krajami m.in. Bułgarią, Finlandią i Chorwacją.

W edukacji stopnia średniego wymiar zajęć dydaktycznych w Polsce wynosił 14 h i było to zasadniczo najmniej, jednak w krajach takich jak Finlandia, Słowenia, czy Estonia wymiar wynosił mniej (nawet 12 h) lub tyle samo w zależności od prowadzonego przez nauczyciela przedmiotu.

Natomiast według raportu OECD  zawierającego najnowsze dane zebrane w 2013 roku (Raport “Education at a Glance 2015”, s.454), w UE mniej czasu na pracy w klasie spędza nauczyciel grecki. W związku z powyższym całą wypowiedź uznajemy za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.