Barbara Dolniak w Radio ZET

09.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 195 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który mówi o niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego: “(…) w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji”.

Inaczej jest w przypadku sędziów sądów powszechnych, którzy podlegają Konstytucji i ustawom, o czym mówi z kolei art. 178 Konstytucji: “Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom”.

W związku z powyższym wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.