Czas czytania: około min.

Barbara Dolniak w Radio ZET

09.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Obowiązek publikacji orzeczenia faktycznie spoczywa na Prezesie Rady Ministrów, aczkolwiek wynika to nie bezpośrednio z Konstytucji, jak sugeruje wicemarszałek Barbara Dolniak, ale z poniżej przytoczonej ustawy. Dlatego wypowiedź zostaje uznana za manipulację.

Art.190 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż orzeczenia TK “podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dziennikami urzędowymi są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Zgodnie z art. 10 ustawy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw publikowane są w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 21 ustawy stanowi natomiast, iż za wydawanie Dziennika Ustaw i Dziennika Urzędowego “Monitor Polski” odpowiada Prezes Rady Ministrów.

Oznacza to, iż obowiązek publikacji wspomnianego orzeczenia rzeczywiście spoczywa na Prezesie Rady Ministrów, aczkolwiek wynika to nie bezpośrednio z Konstytucji, jak sugeruje wicemarszałek Barbara Dolniak, ale z wyżej przytoczonej ustawy. Dlatego wypowiedź zostaje uznana za manipulację.

Jednocześnie prawdą jest, iż zgodnie z konstytucją, publikacja orzeczenia musi nastąpić niezwłocznie.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.