Barbara Nowacka gościem 300polityka w RDC

22.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ Nowoczesna Ryszarda Petru uzyskała 8 268 głosów więcej niż Zjednoczona Lewica

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica -1 147 102 ( 7.55%)

Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru -1 155 370 (7.60 %)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.