Barbara Nowacka w Sygnałach dnia PR1

21.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Liczba uprawnionych do głosowania w Polsce wynosiła w dniu głosowania 25 października 2015 r. 30 534 948 osób. W wyborach parlamentarnych oddano 15 200 671 ważnych głosów. Na listę nr 1 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 5 711 687 głosów (tj. 37,58% ważnych głosów i 18,7% wszystkich uprawnionych do głosowania).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.