Bartłomiej Misiewicz o Polskiej Grupie Zbrojeniowej

07.09.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W paragrafie 26 punkcie 4 Statutu Polskiej Grupy Zbrojeniowej wskazane jest jako warunek konieczny spełnienie wymogów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. Paragraf 3 tegoż rozporządzenia przesądza, że do egzaminu mogą podejść osoby, które ukończyły studia wyższe.

W art 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji ustawodawca określa obowiązek złożenia egzaminu dla członków Rad Nadzorczych: “Członkowie rady nadzorczej są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin.” W tym samym artykule ust. 7 wydaje upoważnienie ustawowe dla Rady Ministrów na wydanie rozporządzenia w którym określi ona warunki przeprowadzania danego egzaminu.

Nie tylko więc kurs i egzamin są niezbędne dla zasiadania w Radzie Nadzorczej PGZ, ale też wyższe wykształcenie.

EDIT: Dzień po publikacji tej analizy (tj. 08.09.2016 r.) na stronie Polskiej Grupy Zbrojeniowej pojawiły się zmiany statutu które zostały zatwierdzone w dniu 31 sierpnia 2016 r. NWZ PGZ S.A. W projekcie nowego statutu nie ma już wzmianki o konieczności odbycia kursu i zdania egzaminu na członka Rady Nadzorczej. Jednak do wejścia w życie statutu potrzebne jest jego zaakceptowanie przez wydział KRS Sądu Rejonowego, a jak czytamy na stronie PGZ zmiany te są ciągle rozpatrywane,  więc w momencie wypowiadania tych słów nadal był obowiązek zdania egzaminu na członka Rad Nadzorczych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.