Bartłomiej Sienkiewicz – Krytyka Polityczna

16.12.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

 

W oparciu o dane GUS, w III kwartale 2014 r., pracujących Polaków jest 16 063 000. Nie jest to jednak najwyższy wynik, albowiem w 2010 r. zatrudnionych było 16,1 mln, a w IV kwartale 2011 r. – 16,2 mln. Najmniejsze zatrudnienie odnotowane w ostatnich latach było w 2004 r. (I kwartał), gdzie liczba pracujących wyniosła 13,4 mln.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.