Bartłomiej Sienkiewicz – Krytyka Polityczna

16.12.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W porównaniu z rokiem 2013 liczba niebieskich kart wzrosła o  11 634 (MSW), w roku 2013 liczba ta wynosiła 36 459, a w 2014 – 48 093. Jednak nie była to zmiana o 40%, a tylko 24,1%.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.