Bartosz Marczuk o sytuacji na polskim rynku pracy

22.08.2018

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Według statystyk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w 2017 roku urzędy pracy w Polsce zarejestrowały 1,824,464 oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi dla ok. 1,1 mln osób.

Najwięcej oświadczeń (93,99%, ok. 1,7 mln) dotyczyło obywateli Ukrainy, 3,18% dotyczyło Białorusinów a 1,72% – obywateli Mołdawii.

Dodatkowo w ubiegłym roku wydano 235,626 zezwoleń na pracę w Polsce, najwięcej (81,72 % czyli ok. 193 tys) obywatelom Ukrainy.

Warto jednak zwrócić uwagę, że dane dotyczące zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie odzwierciedlają wszystkich cudzoziemców pracujących w Polsce. Oświadczenia te wydawane są jedynie w przypadku pracy krótkoterminowej,  Ponadto nie liczba oświadczeń nie odzwierciedla liczby cudzoziemców pracujących w Polsce w Polsce: kilka oświadczeń może dotyczyć jednej osoby, a samo oświadczenie nie oznacza, że cudzoziemiec pracę rzeczywiście podjął.

Ponadto cudzoziemcy objęci międzynarodową ochroną, małżonkowie obywateli polskich czy cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt w Polsce nie potrzebują posiadania zezwolenia na pracę ani oświadczeń aby móc pracować w Polsce. Obecnie zezwolenie na pobyt w Polsce (stały lub tymczasowy) posiada ok. 150 tysięcy obywateli Ukrainy.

W styczniu 2018 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie to składane jest przez pracodawców w przypadku powierzenia cudzoziemcowi pracy sezonowej (tj. trwającej nie dłużej niż 6 miesięcy). Do pracy na podstawie samego oświadczenia uprawnieni są obywatele sześciu państw (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Rosji). Obywatele państw trzecich muszą mieć zezwolenie na pracę sezonową, która uprawnia do pracy w Polsce przez okres do 9 miesięcy.

Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w pierwszym półroczu 2018 wydano 756 tysięcy oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. 92% z nich dotyczyło obywateli Ukrainy.

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną z uwagi na wielowątkowość kwestii cudzoziemców pracujących w Polsce: oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy lub powierzeniu pracy cudzoziemcowi nie odzwierciedlają ilości osób, które rzeczywiście tę pracę podjęło, ponadto dotyczą jedynie pracy tymczasowej. Istnieje również wiele grup, które nie potrzebują zezwoleń ani oświadczeń aby podjąć pracę w Polsce. Oficjalne statystyki nie uwzględniają również osób pracujących w Polsce nielegalnie.

Share The Facts
Bartosz Marczuk
Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej


Nie jest tajemnicą, że na polskim rynku pracy jest około milion tych osób ze Wschodu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.