Kiedy weszła w życie ustawa o 500+?

29.02.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

“Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca natępującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 53, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”.

W związku z tym ustawa wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 roku. Wspomniany art. 53 dotyczy organów gmin i województw, które do dnia wejścia w życie ustawy mają wyznaczyć jednostki organizacyjne właściwe do realizacji programu 500+.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.