Beata Szydło o zadłużeniu Polski

23.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rada Ministrów przyjęła 29.09.2015 r. projekt ustawy budżetowej na rok 2016, który zakłada deficyt budżetu na kwotę nie większą niż 54.620.000 tys. zł. oraz wzrost państwowego długu publicznego o 54,3 mld zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.