Beata Szydło o zadłużeniu Polski

23.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Z kontekstu rozmowy wynika, że Beata Szydło mówiła o problemie uszczelnienia systemu podatkowego. Problem narastania zadłużenia jest ujęty w najnowszym raporcie NIK (Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 roku), który przedstawia tabela poniżej.

Zaległości budżetu państwa w mln zł

2011

32.872,6

2012

38.237,3

2013

45.925,0

2014

57.460,1

Na podstawie raportów NIK-u dotyczących wykonania budżetu należy stwierdzić, że od kilku lat narasta tendencja do pogorszenia się skuteczności poboru podatków, w tym wspomnianego przez wiceprezes PiS podatku od towarów i usług. Poszczególne zmiany w ciągu ostatnich 4 latach przedstawiają poniższe tabele.

Ściągalność podatków*

2011

97,98%

2012

97,3%

2013

96,6%

2014

96,0%

*Wskaźnik realizacji podatków, liczony jako relacja wpływów bieżących pomniejszonych o nadpłaty wymagalne do należności powstałych w okresie bieżącym w urzędach skarbowych

 

Zaległości VAT w mln zł

2011

12.352,8

2012

15.298,3

2013

19.824,2

2014

27.769,4

W związku z powyższymi danymi wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.